لطفا برای پشتیبانی لوازم خانگی، با شماره های 021.55.188.567 و 0930.576.0940 تماس بگیرید *دیجیتال* و برای پشتیبانی کالاهای دیجیتال، فقط با شماره 0919.729.9484 تماس بگیرید